Bekendmaking 21 december 2011

Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 12 december 2011 de Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Hoofdweg 2012 (“Verordening BI-zone Hoofdweg 2012”) heeft vastgesteld.

VERORDENING BEDRIJFSINVESTERINGS-ZONE HOOFDWEG 2012

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de in 2009 in werking getreden Experimentenwet BI-zones (BIZ). Met deze wet is het voor de gemeente en ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in een kwalitatief hoogwaardige, veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Het collectieve belang van de ondernemers wordt zo gekoppeld aan het publieke belang. Deze wet biedt de gemeente de mogelijkheid om bij verordening een BIZ-bijdrage te heffen van alle in de aan te wijzen BIZ-zone gevestigde ondernemers. Deze belasting kan worden ingezet ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van die BI-zone. Te denken valt aan bewegwijzering, groenvoorziening, graffitiverwijdering, evenementen, extra surveillance, camerabewaking, (sfeer)verlichting, extra schoonmaak. De opbrengst van de belasting wordt als subsidie verstrekt aan de bij de verordening aangewezen Stichting BI-zone Hoofdweg CapelleXL.

De BIZ-bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van de onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, gelegen in de BI-zone Hoofdweg 2012. Voor de komende jaren bedraagt De BIZ-bijdrage bedraagt per kalenderjaar bij een WOZ-waarde van:

BIZ-bijdrage in 2012 in 2013 in 2014 in 2015
Minder dan of gelijk aan € 150.000 € 250 € 255 € 260  € 265
€ 150.001 tot en met € 300.000 € 500 € 510 € 520 € 531
€ 300.001 tot en met € 500.000 € 750 € 765 € 780  € 796
€ 500.001 tot en met € 1.000.000 € 1.000 € 1.020 € 1.040  € 1.061
€ 1.000.001 tot en met € 2.500.000 € 1.500 € 1.530 € 1.561 € 1.592
€ 2.500.001 tot en met € 5.000.000 € 3.000 € 3.060 € 3.121 € 3.184
€ 5.000.001 tot en met € 10.000.000 € 6.000 € 6.120 € 6.242 € 6.367
meer dan € 10.000.000 € 8.000 € 8.160 € 8.323 € 8.490

Na de vaststelling van de Verordening BI-zone Hoofdweg 2012 voert de gemeente een draagvlakmeting uit: alle bijdrageplichtige ondernemers binnen de BI-zone mogen zich uitspreken over inwerkingtreding van de verordening. Bij voldoende draagvlak (minimaal 50% van de ondernemers heeft zich uitgesproken en daarvan heeft minimaal 2/3e zich uitgesproken vóór inwerkingtreding) treedt de verordening in werking 30 dagen nadat het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat er sprake is van voldoende draagvlak. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

De verordening is ook te raadplegen bij regelgeving op deze website en via www.overheid.nl

terug